Máte povinnosť používať fiskálnu registračnú pokladnicu ?


2. Otázka - Spadá predaj Vášho tovaru pod niektorú z uvedených výnimiek?

Tlačítko ÁnoTlačítko Nie

 

 

 

 

 

 

 


Výňatok zo zákona 289/2008 Z.z.  - § 3 - Výnimky z povinnosti evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou

Povinnosť evidovať tržbu elektronickou registračnou pokladnicou
(1) Podnikateľ je povinný evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného
odkladu po jej prijatí; túto povinnosť nemá podnikateľ, ktorý je v likvidácii alebo na ktorého bol
vyhlásený konkurz, okrem podnikateľa, ktorý pokračuje v prevádzkovaní podniku po vyhlásení
konkurzu.4)
(2) Povinnosť evidovať tržbu podľa odseku 1 sa nevzťahuje na
a) predaj
1. cenín, cestovných lístkov mestskej hromadnej dopravy, telefónnych kariet, dennej tlače a
periodickej tlače,
2. mincí z drahých kovov, pamätných bankoviek, pamätných mincí, zberateľských mincí, hárkov
bankoviek a súborov obehových mincí, ako aj bankoviek a mincí, ktoré boli stiahnuté z peňažného
obehu a stratili status zákonného platidla po uplynutí obdobia určeného na ich výmenu, v Národnej
banke Slovenska, 5) v bankách, 6) v pobočkách zahraničných bánk7) a na numizmatických burzách,
3. poštových cenín na filatelistických burzách,
4. tovaru prostredníctvom predajných automatov,
5. tovaru na dobierku,
6. doplnkového tovaru súvisiaceho s poskytovaním poštových služieb,
7. tovaru súvisiaceho s poskytovaním doplnkových služieb vo vozidlách železničnej dopravy a
autobusovej dopravy, v leteckej doprave a vodnej doprave,
8. tovaru občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, 8)
9. živých zvierat okrem akvarijných rybičiek, exotického vtáctva, exotických zvierat, hadov, škrečkov,
morčiat a iných hlodavcov,
10. tovaru predávaného vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a
verejnú rozvodnú sieť elektrickej energie,
11. tovaru vyrobeného v rámci praktického vyučovania žiakov,
b) služby poskytované
1. občanmi s ťažkým zdravotným postihnutím, 8)
2. vo vysokohorských zariadeniach, ktoré sú bez napojenia na cestnú sieť a verejnú rozvodnú sieť www.rmtes.sk
elektrickej energie,
3. v rámci praktického vyučovania žiakov,
4. prostredníctvom predajných automatov.

......................
(5) Podnikatelia, ktorí vykonávajú činnosť na základe zmluvy o združení9) a predávajú tovar alebo
poskytujú službu na tom istom predajnom mieste, môžu používať jednu spoločnú elektronickú
registračnú pokladnicu.