Obchodné podmienky


Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti
RM tes, s.r.o. – Predaj tovaru a služieb.

Ponukové jednanie, ktorého súčasťou sú aj tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti RM tes, s.r.o. (ďalej len „VOP“), IČO: 31415237 je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy (ak sa jedná len o dodanie tovaru) podľa §409 a nasl., alebo zmluvy o dielo (ak sa jedná o dodanie tovaru a služieb, alebo služieb) podľa §536 a nasled. Obchodného zákonníka, zákona č.513/1991 Z.z. v znení neskorších právnych predpisov. Kúpna zmluva, alebo Zmluva o dielo medzi spoločnosťou RM tes, s.r.o. ako predávajúcim a objednávateľom ako kupujúcim sa uzavrie na základe objednávky objednávateľa a jej akceptácií dodávateľom, kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru a služieb podľa ponuky, objednávky, zálohovej faktúry po čiastkovej, alebo celkovej úhrade, dodacieho listu, faktúry, alebo pokladničného dokladu. Zmluva je platne uzavretá po splnení podnienok stanovených týmito VOP a tieto VOP sú na základe §273 Obchodného zákonníka súčasťou zmluvy.
 
1.    ÚVODNÉ USTANOVENIA
1.1.Týmito Všeobecnými Obchodnými Podmienkami spoločnosti RM tes, s.r.o. ( ďalej len "VOP") sa riadia právne a obchodné vzťahy medzi objednávateľom - každou právnickou alebo fyzickou osobou, ktorá vstúpi do obchodného vzťahu so spoločnosťou RM tes, s.r.o. so sídlom Hlavná 32/18, 917 01 Trnava, prevádzka: 9. mája 17/2233, 917 02 Trnava, IČO: 31415237, (ďalej len "RM tes, s.r.o."). 
1.2.Formy obchodných vzťahov a ich právna podstata sa riešia podľa nasledovných pravidiel:
1.2.1.   Zákazník – podnikateľ:
Zákazník – podnikateľ je akákoľvek právnická, fyzická, nezisková, rozpočtová, štátna osoba, alebo organizácia podnikajúca na základe živnostenského listu, koncesionárskeho, alebo iného oprávnenia, ktorrá si objednáva a kupuje tovar a služby od RM tes, s.r.o. pre vlastnú potrebu. V uvedenom prípade sa jednoznačne právne vzťahy s RM tes, s.r.o. riadia predovšetkým vzájomne uzavretými platnými zmluvami, VOP, Obchodným Zákonníkom 511/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.
1.2.2.   Dealer:
Dealerom je právnická, alebo fyzická osoba, ktorá sa preukáže výpisom z obchodného registra, alebo živnostenský listom, má uzatvorenú platnú Dealerskú zmluvu s RM tes, s.r.o. a tovar a služby od RM tes, s.r.o. nakupuje aj za účelom predaja tretím osobám. V uvedenom prípade sa jednoznačne právne vzťahy s RM tes, s.r.o. riadia predovšetkým vzájomne uzavretými platnými zmluvami, VOP, Obchodným Zákonníkom 511/1991 Z.z. v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.
1.2.3.   Zákazník – nepodnikateľ:
Zákazník – nepodnikateľ je fyzická osoba nepodnikateľ, ktorá RM tes, s.r.o. na danú skutočnosť jednoznačne preukázateľne upozornila a kupuje si tovar a služby pre vlastnú potrebu. V uvedenom prípade sa právne vzťahy s RM tes, s.r.o. riadia predovšetkým vzájomne uzavretými platnými zmluvami, VOP, Občianskym zákonníkom 40/1964 Z.z. v znení neskorších predpisov a všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej Republiky.
 
1.3.V prípade, že si zákazník kupuje tovar, alebo služby anonymne, bez identifikácie má sa jednoznačne za to, že vzájomné právne vzťahy s RM tes, s.r.o. sa riadia podľa bodu 1.2.1 – Zákazník podnikateľ.
1.4.RM tes, s.r.o. má právo pri konkrétnej objednávke po dohode so zákazníkom odchýliť sa od podmienok VOP a zmlúv so zákazníkom.
 
2.    ZMLUVA A JEJ NÁLEŽITOSTI
2.1.Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých zmlúv, ktorých náležitosťami sú minimálne jedna, alebo viac z nasledovných možností:
2.1.1.   Objednávka objednávateľa a jej potvrdenie dodávateľom
2.1.2.   Zálohová faktúra po čiastkovej alebo celkovej úhrade
2.1.3.   Dodací list
2.1.4.   Výdajka
2.1.5.   Faktúra
2.1.6.   Pokladničný doklad
 
3.    SPOSOB OBJEDNANIA TOVARU
3.1.Obejdnávateľ si v súlade s úpravou vzájomných vzťahov s dodávateľom objednáva tovar a služby spôsobom určeným v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP.
3.2.Za ponukové jednanie sa považuje:
3.2.1.   Osobné jednanie na predajni a prevádzkach RM tes, s.r.o.
3.2.2.   Prehliadanie webových stránok www.rmtes.sk a prípadné následné  objednávanie prostredníctvom e-Shopu RM tes, s.r.o., e-mailom, alebo iný spôsobom na základe informácií získaných z webových stránok.  
3.2.3.   Jednanie s obchodným zástupcom, dealerom, alebo inou osobou poverenou na predaj výrobkov a služieb RM tes, s.r.o..
3.2.4.   Inzercia, marketing, telefonické jednanie, prípadne iný spôsob oslovenia potenciálneho odberateľa s následným zaslaním objednávky odberateľa a jej potvrdením RM tes, s.r.o. podľa VOP.
3.3.Objednávku je možné zaslať písomne, e-mailom, telefonicky, alebo osobne. Pri telefonickej, alebo osobnej forme je potrebné objednávku bez zbytočného odkladu potvrdiť písomne, alebo e-mailom, ak sa zúčastnenné strany nedohodli inak.
3.4.Objednávka musí obsahovať:
  • obchodné meno
  • identifikačné číslo (IČO, alebo DIČ, alebo IČ DPH, alebo číslo občianskeho preukazu)
  • sídlo
  • presnú špecifikáciu druhu i množstva objednávaného tovaru
  • požadovaný termín dodania
  • spôsob odberu a miesto dodania tovaru
  • dohodnutý spôsob platby
  • meno, priezvisko a telefonický kontakt na osobu kompetentnú vybavovať konkrétnu objednávku.
3.5.Objednávka je záväzná pre RM tes, s.r.o. potvrdením jej akceptácie zo strany RM tes, s.r.o.. RM tes, s.r.o. nie je povinná všetky objednávky akceptovať, alebo môže akceptáciu objednávky podmieniť.
3.6.Každá potvrdená objednávka je záväzná.
3.7.V prípade, že objednávateľ odstúpi od záväznej objednávky, je povinný RM tes, s.r.o. zaplatiť zmluvnú pokutu vo výške 20% z kúpnej ceny za objednaný tovar, z objednávky od ktorej upustil a to najneskôr do dňa, kedy mal byť tovar podľa objednávky dodaný. Zároveň sa zaväzuje uhradiť škodu, ktorá by týmto RM tes, s.r.o. prípadne vznikla. 
 
4.    ODBER TOVARU
4.1.RM tes, s.r.o. dodá tovar a služby objednávateľovi podľa požadované miesta dodania uvedeného v objednávke, na prevádzky RM tes, s.r.o., alebo na na miesto a za podmienok určených v nasledujúcich ustanoveniach tohto článku VOP. Miestom dodania tovaru a služieb, ak nie je v objednávke uvedené inak, je sídlo prevádzky RM tes, s.r.o., 9. mája 2233/17, Trnava.
4.2.Dodanie tovaru a služieb mimo prevádzok RM tes, s.r.o. môže byť formou doručovateľskej firmy, alebo priamo firmou RM tes, s.r.o..Náklady spojené s doručením budú učtované odberateľovi podľa aktuálne platného cenníka v závislosti od spôsobu doručenie. RM tes, s.r.o. si vyhradzuje právo podľa vlastného uváženia nefakturovať náklady odberateľovi spojené s doručením.
4.3.RM tes, s.r.o. nie je povinný poistiť tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak zmluva s odberateľom neustanoví inak. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na odberateľa okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na odberateľ dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny a ceny prípadných služieb.
4.4.Dodacie lehoty uvedené v objednávke sú nezáväzné. RM tes, s.r.o. je oprávnené plniť objednávku pred i po lehote uvedenej v objednávke bez akýchkoľvek nárokov odberateľa na uplatnenie si prípadnej škody spôsobenej omeškaním, pokiaľ sa zúčastnené strany písomne nedohodnú inak. Čiastkové dodávky sú prípustné.
 
 
5.    CENA TOVARU
5.1.Cena tovaru a služieb sa riadi cenníkom určeným RM tes, s.r.o. platným v čase potvrdenia akceptácie objednávky v zmysle bodu 2.4 VOP a nasledujúcimi ustanoveniami tohto článku VOP. Cenník je zverejnený na internetovej stránke www.rmtes.sk, v sídle RM tes, s.r.o., alebo bude na požiadanie zaslaný odberateľovi v elektronickej forme.
5.2.RM tes, s.r.o. má právo dohodnúť s odberateľom osobitné cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke bez ohľadu na úpravu vzájomných vzťahov vo VOP a iných zmluvách. RM tes, s.r.o. si vyhradzuje právo zmeny ceny pri zmene kurzu EUR voči cudzej mene o viac ako 1% len na tovaroch, na ktorých od potvrdenia objednávky po dátum dodania vzniknú vyššie vstupné náklady pre RM tes, s.r.o. a to maximálne o sumu rovnú percetentu rastu daného kurzu. 
 
 
6.    PLATOBNÉ PODMIENKY
6.1.Odberateľ je povinný za tovar a služby, ktorého objednávka bola akceptovaná RM tes, s.r.o. riadne a včas zaplatiť  dohodnutú kúpnu cenu za podmienok určených vo VOP. Tovar ostáva majetkom RM tes, s.r.o. až do úplného zaplatenia ceny tovaru a služieb súvisiacich s tovarom. Dátum úhrady sa považuje dátum pripísania finančných prostriedkov na účet RM tes, s.r.o.. RM tes, s.r.o. má právo v prípade meškania s úhradou pohľadávky o viac ako tridsať dní po dátume splatnosti odobrať tovar, pozastaviť plnenie dodávok tovarov a služieb všetkých objednávok odberateľa, požadovať zmluvnú pokutu vo výške 80% z celkovej výšky pohľadávky, prípadne úhradu priamej škody, ktorá by týmto RM tes, s.r.o. preukázateľne vznikla.
 
6.2.Ak nie je dohodnuté inak RM tes, s.r.o. určí odberateľovi spôsob platby za tovar a služby jedným z nasledovným spôsobov:
·            vopred, uhradením zálohovej faktúry
·            dobierkou prosterdníctvom doručovateľskej firmy
·            v hotovosti pri prevzatí tovaru
·            po prevzatí tovaru na základe faktúry
 
6.3.Ak zálohová faktúra nebude uhradená do piatich dní po splatnosti má sa za to, že odberateľ odstúpil od záväznej objednávky a RM tes, s.r.o. si môže uplatniť nároky podľa VOP.
6.4.Odberateľ je povinný zaplatiť RM tes, s.r.o. každý deň omeškania s platbou kúpnej ceny za tovar alebo služby úrok z omeškania vo výške 0,05% zo sumy dlžnej čiastky. Nárok RM tes, s.r.o. na náhradu škody týmto nie je dotknutý.
6.5.Prípadné súdne spory sa budú konať v mieste sídla RM tes, s.r.o., alebo v mieste kde si RM tes, s.r.o. určí.
 
7.    PREVZATIE TOVARU
7.1.Odberateť preberá tovar a služby v závislosti od ním zvoleného spôsobu odberu podľa článku 3 VOP.
7.1.1.   Od RM tes, s.r.o. v jeho sídle, alebo prevádzakach
7.1.2.   Podľa Všeobecných obchodných podmienok doručovateľskej firmy
7.1.3.   Od RM tes, s.r.o. v mieste dodania podľa objednávky
7.2.Pri prevzatí odberateľ prevezme doklady, skontroluje si požadovanú kvalitu tovaru a služieb (napr. skontroluje pred kurierom neporušenosť zásielky, fyzicky skontroluje obsah, prípadne preverí funkčnosť,...) a následne svojim podpisom potvrdí prevzatie tovaru a služieb vyhovujúce jeho požiadavkám bez výhrad. Prípadné nevyhovujúce záležitosti a výhrady je odberateľ povinný písomne zaznamenať do predložených dokladov.
 
7.3.Tovar sa považuje za dodaný, ak bol dopravený na miesto určenia a odberateľ potvrdil svojim podpisom doklady o doručení, alebo prevzatí.
7.4.Akékoľvek vady alebo neodovzdanie dokumentov je odberateľ povinný ihneď pri preberaní tovaru, oznámiť RM tes, s.r.o., inak sa na tovar a služby bude hladieť ako na tovar a služby riadne a kompletne prevzaté.
7.5.Ak odberateľ neprevezme tovar riadne a včas, uhradí spoločnosti RM tes, s.r.o. škodu, ktorú jej spôsobí. Rovnako uhradí spoločnosti RM tes, s.r.o. všetky náklady, ktoré jej týmto vzniknú. V prípade omeškania odberateľa s prevzatím tovaru a zariadenií, ktorý má odberateľ prevziať v sídle RM tes, s.r.o., sa za takýto náklad považuje predovšetkým skladné vo výške 1,66 € (50,01 Sk)/deň nasledujúcom 15 dní od dátumu vyzvania na prevzatie. V prípade, že si odberateľ neprevezme tovar do 45 dní od vyzvania, RM tes, s.r.o. má právo oddstupiť od objednávky a tovar predať. Má sa za to, že zálohy poskytnuté odberateľom prepadajú v prospech RM tes, s.r.o. ako zmluvná pokuta a pokrytie nákladov. Prípadné ďalšie škody prevyšujúce zálohy zostávajú týmto nedotknuté a RM tes, s.r.o. má právo si ich vymáhať.
 
8.    ZODPOVEDNOSŤ ZA VADY TOVARU A KVALITU VYKONANÝCH SLUŽIEB
8.1. RM tes, s.r.o. poskytuje záruky a servis na dodaný tovar a služby na základe Reklamačno-Servisných Podmienok, ktoré tvoria neodeliteľnú súčasť VOP.
 
9.    OCHRANA ÚDAJOV A SÚHLAS S REKLAMOU
9.1.Na základe dohody o VOP súhlasí odberateľ-zákazník výslovne s tým, že RM tes, s.r.o. môže na účely vlastného marketingu vo vzťahu k odberateľovi – zákazníkovi zisťovať, spracovávať a využívať informácie, ktoré zákazník RM tes, s.r.o. poskytol. Odberateľ súhlasí najmä s tým, že mu budú v rámci marketingových a reklamných akcií zasielané nevyžiadané ponuky najmä prostredníctvom e-mailu, prípadne iným spôsobom. Tento súhlas môže zákazník kedykoľvek odvolať s účinnosťou do budúcnosti písomným spôsobom.
 
10.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA
10.1.            Týmito VOP sa riadia všetky zmluvy o dodávke tovaru a služieb na základe obchodného jednania medzi RM tes, s.r.o., ako dodávateľom a objednávateľom, ako odberateľom. Odlišné dojednania v prípadných zmluvách medzi RM tes, s.r.o. a odberateľom majú prednosť pred týmito VOP.
10.2.            Tieto Podmienky sú platné a účinné dňom 14.2.2011.
10.3.            RM tes, s.r.o. má vyhradené právo zmeniť VOP s účinnosťou do budúcnosti.
 
 
V Trnave dňa 14.02.2011                                                   Ing. Rastislav Miko
                                                                                              Konateľ