FAQ - často kladené otázky

Praktické príklady súvisiace s aplikáciou zákona o ERP

 

 

Otázka č. 1

Podľa prechodných ustanovení zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ERP“) postupujú podnikatelia vo vzťahu k pokladniciam a servisné organizácie vo vzťahu k týmto podnikateľom podľa zákona o ERP od 01. 01. 2011. Avšak od 01. 03. 2009 je zrušená súčasná vyhláška č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov a podnikatelia, ako aj servisné organizácie budú musieť už od 01. 03. 2009 postupovať v zmysle zákona o ERP. Uvedené si vysvetľujeme tým spôsobom, že na všetky staré pokladnice sa vzťahuje odklad do 31. 12. 2011, a to aj smerom k servisným organizáciám, avšak, ak podnikateľ po 01. 03. 2009 bude chcieť do podnikania zaradiť novú pokladnicu, tak bude musieť postupovať už na základe zákona o ERP a servisná organizácia postupuje voči takémuto podnikateľovi tak isto. Rovnako naopak platí, že pokladnice, ktoré boli certifikované a registrované správcom dane do 28. 02. 2009 nebudú potrebovať opätovnú certifikáciu a registráciu, označovanie plombou a podobne. Je toto chápanie účinnosti správne?

 

Podľa § 18  zákona o ERP podnikateľ, ktorý má povinnosť používať pokladnicu na evidenciu tržieb môže používať pokladnicu podľa doterajšieho predpisu – vyhlášky   MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov najneskôr do  31. decembra 2011.

 

Z uvedeného vyplýva, že podnikateľ po 1. marci 2009 môže používať pokladnicu, ktorá ešte nespĺňa požiadavky ustanovené zákonom o ERP, ale spĺňa požiadavky vyplývajúce z  vyhlášky   MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov. Podnikateľ na báze dobrovoľnosti môže po 1. marci 2009 začať používať pokladnicu spĺňajúcu požiadavky ustanovené zákonom o ERP (ďalej len „nová pokladnica“), t. j. povinnosť používať novú pokladnicu vzniká pre všetkých podnikateľov až od 1. januára 2012.

 

Nadväzne na vyššie uvedenú skutočnosť, môžu byť aj po 1. marci 2009 certifikované súčasné pokladnice. Súčasné pokladnice, ktoré boli certifikované pred 1. marcom 2009 a ktoré sa v zmysle prechodných ustanovení môžu naďalej používať do 31. decembra 2011, nemusia byť recertifikované, ak certifikát je platný a ani preregistrované na daňovom úrade. Ak by došlo k úprave súčasnej pokladnice na podmienky ustanovené zákonom o ERP, je potrebná recertifikácia, ktorou akreditovaná osoba deklaruje splnenie podmienok ustanovených  zákonom o ERP na nové pokladnice. Takúto úpravu je potrebné vykonať najneskôr do 31 .12. 2011.

 

Ak podnikateľ začal od 1. marca 2009 svoju podnikateľskú činnosť a na evidenciu tržieb chcel používať novú pokladnicu, tak táto už musela byť podľa § 4 ods. 1 zákona o ERP do tohto termínu certifikovaná,  musel jej byť daňovým úradom pridelený daňový kód pokladnice, musela byť označená plombou a musela spĺňať technické požiadavky ustanovené osobitným predpisom. Ak sa podnikateľ rozhodol od 1. marca 2009 používať súčasnú pokladnicu, môže používať len takú, ktorá bola certifikovaná a bol jej pridelený daňový kód pokladnice, t. zn. že musí byť dodržaný postup podľa vyhlášky   MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Z  § 18 ods. 2 zákona o ERP vyplýva, že aj servisné organizácie postupujú podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov u podnikateľa, ktorý môže používať súčasnú pokladnicu, avšak tiež najneskôr do 31. decembra  2011.

 

Servisná organizácia bola povinná sa zaregistrovať podľa zákona o ERP od 1. septembra 2008 najneskôr do 28. februára 2009, ak začala vykonávať opravu a údržbu u podnikateľa, ktorý začal používať novú pokladnicu od 1. marca 2009; tzn., že servisná organizácia bola povinná sa zaregistrovať, objednať si u Daňového riaditeľstva SR plomby  s tým, aby mohla od  1. marca 2009 uvádzať do prevádzky nové pokladnice a plniť si ďalšie povinnosti, ktoré jej vo vzťahu k novým pokladniciam zo zákona o ERP vyplývajú. Zároveň sa museli tiež registrovať aj servisné organizácie, ktoré vykonávajú servis na súčasné pokladnice a nebudú vykonávať servis na nové pokladnice.

Pri rozšírení počtu pokladníc do pokladničného systému po 1. marci 2009 je možné použiť súčasnú pokladnicu,   t. j. súčasný pokladničný systém je možné rozšíriť o súčasnú pokladnicu, na ktorú bol vydaný certifikát a na ktorú sa pri uvedení do prevádzky vzťahuje postup podľa vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov; takúto pokladnicu je možné používať  najneskôr do 31. decembra 2011. Podnikateľ po 1. marci 2009 však môže rozšíriť súčasný pokladničný systém aj o novú pokladnicu, na ktorú sa pri uvedení do prevádzky vzťahuje už postup podľa zákona o ERP.

 

Podľa § 18a zákona o ERP sa vyššie uvedený postup  nevzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decembri 2010, t. j. ide o podnikateľa, ktorý po 
30. decembri 2010 začína podnikať a vzťahuje sa na neho povinnosť používania pokladnice alebo ide o podnikateľa, ktorý do 30. decembra 2010 nemal povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu (nie však z dôvodu, že uplatňoval postup podľa § 2 písm. c) vyhlášky), ale po 30. decembri 2010, napr. rozšíril svoju podnikateľskú činnosť o službu, ktorá je ustanovená v prílohe č. 1 cit. zákona (napr. podnikateľ vykonával opravy nákladných motorových vozidiel a rozšíri svoju činnosť aj o opravu osobných motorových vozidiel).  Takýto podnikateľ aj v prípade vystavenia faktúry musí používať pokladnicu a uplatňovať postup podľa cit. zákona.

 

Ak ide o podnikateľa, ktorý si už obstaral novú pokladnicu spĺňajúcu požiadavky zákona o ERP, ktorej bol pridelený daňový kód pokladnice, je povinný pri prijímaní tržieb uplatňovať postup podľa cit. zákona na všetky vykonávajúce činnosti (pôvodné aj nové). Ak by si podnikateľ neobstaral novú pokladnicu, máme za to, že by aj pri novej činnosti, ktorú začne vykonávať mohol postupovať podľa vyhlášky, t. j. používať starú pokladnicu, resp. uplatňovať postup podľa § 2 písm. c) vyhlášky.

 

Otázka č. 2

Ktorá organizácia vykonáva certifikáciu pokladníc?

 

Akreditovanými osobami na účely certifikácie pokladníc sú EVPÚ, a. s. Nová Dubnica a TÜV SÜD Slovakia, s. r. o., Bratislava. 

 

Otázka č. 3

Zo zákona o ERP vyplýva, že prostredníctvom dokladov označených ako "NEPLATNÝ DOKLAD" (nakoľko je presne určené kedy sa vyhotovuje) nie je možné riešiť interné doklady používané, napr. v reštauračných pokladniciach na evidenciu objednávok do kuchyne a do baru (prax je taká, že keď sa prijme objednávka od hosťa, zaeviduje sa v pokladnici a vytlačí sa objednávkový lístok do kuchyne či baru). Akým spôsobom je možné  vytlačiť výstup tohto charakteru na pokladnici či fiskálnej tlačiarni?

 

Zákon o ERP rieši problematiku evidencie prijatých  tržieb na pokladnici a ustanovuje, aké doklady má pokladnica vytlačiť a ako musia byť označené. Povinnými výstupmi pokladnice teda sú pokladničné doklady (§ 2 písm. w), doklady ("NEPLATNÝ DOKLAD" a "VKLAD"), páska dennej uzávierky. Ak je v niektorých prevádzkach potrebné tlačiť aj iné doklady - objednávkový lístok, zákon o ERP toto nerieši, t. j. nevylučuje vytlačenie aj iných dokladov. Pri tlači iných dokladov vo vzťahu k zákonu o ERP však treba dodržať požiadavku ustanovenú v § 4 ods. 2 písm. a) bod 7, t. j.  vytlačenie ochranného znaku len na pokladničnom doklade (§ 2 písm. w) a páske dennej uzávierky, a to až po vytlačení iných údajov uvedených v § 8 ods. 1 a  § 12 ods. 2. Je vecou výrobcu ako vyrieši tlač iných dokladov.

 

Otázka č. 4

Výrobca plánuje pripojenie zákazníckeho displeja k fiskálnej tlačiarni prostredníctvom komunikačného kábla. Spĺňa takéto spojenie požiadavku funkčného celku, ak výrobca zabezpečí takýmto riešením fungovanie elektronického registračného zariadenia  podľa zákona o ERP?

 

Podľa § 2 písm. f) zákona o ERP fiskálnou tlačiarňou je elektronické registračné zariadenie vybavené prevádzkovou pamäťou, vstavaným registračným programom, fiskálnou pamäťou, zobrazovacím zariadením pre zákazníka, hodinami, tlačiarňou a komunikačným modulom, ktoré tvoria jeden funkčný celok, pričom zobrazovacie zariadenie môže byť pripojené k fiskálnej tlačiarni aj prostredníctvom kábla tak, aby pripojenie tohto kábla bolo priamo vo fiskálnej tlačiarni, nie vonkajším vstupom (konektorom) a fiskálna tlačiareň takto bude zaplombovaná, čím bude zabezpečená požiadavka funkčného celku. 

 

Otázka č. 5

Požaduje zákon o ERP, aby údaje, ktoré budú zobrazované na zobrazovacom zariadení boli všetky vytlačené na tlačiarni alebo postačuje, aby výstup z tlačiarne – pokladničný doklad mal len požadované zákonné náležitosti, nakoľko, napr.  v niektorých krajinách existuje požiadavka "čo na displeji to v tlači".

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) druhý bod zákona o ERP musí pokladnica zabezpečovať zhodu číselných údajov položiek cien a celkovej sumy platenej ceny na pokladničnom doklade, v prevádzkovej pamäti a na zobrazovacom zariadení pre zákazníka, t. j. nie všetkých údajov, tieto však musia byť podľa § 8  ods. 1  cit. zákona vytlačené na pokladničnom doklade; pokladničný doklad môže obsahovať aj ďalšie nepovinné údaje, napr. otváracie hodiny, poďakovanie za návštevu.

 

Na zobrazovacom zariadení pre zákazníka sa môžu zobrazovať aj iné údaje, ako len číselné údaje položiek cien a celkovej sumy platenej ceny, pričom tieto nie sú  povinnými údajmi pokladničného dokladu.

 

Otázka č. 6

Pri registrácii servisnej organizácie daňový úrad nechcel akceptovať uvedený predmet podnikania „opravy a údržba elektrických zariadení“ a trval na tom, že v živnostenskom oprávnení musí byť uvedený ako predmet podnikania „opravy a údržba elektronických registračných pokladníc“. Je takýto postup správny?

 

Ministerstvo vnútra SR podľa zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov zverejnilo na svojej internetovej stránke zoznam odporúčaných označení najčastejšie používaných voľných živností a ich obsahové vymedzenie. Tento materiál však  nemá charakter záväzného zoznamu ohlasovacích voľných živností, z čoho vyplýva, že naďalej zostáva ponechaný právny stav, podľa ktorého môže záujemca o podnikanie na území SR uviesť aj iné označenie živnosti. Podmienkou je, aby pri tomto postupe bola dodržaná požiadavka určitosti a zrozumiteľnosti predmetu podnikania.

 

Vzhľadom na vyššie uvedené, uvádzanie predmetu podnikania v živnostenskom oprávnení, ako

-           opravy a údržba kancelárskych elektrických strojov a prístrojov,

-           opravy a údržba elektrických zariadení,

-           montáž a opravy kancelárskej techniky,

-           poskytovanie softvéru a poskytovanie služieb v oblasti výpočtovej techniky,

-           opravy a montáž výpočtovej techniky a im podobné,

daňový úrad  na účely splnenia  podmienky pre zápis do registra servisných organizácií podľa § 5 ods. 1 písm. a)  zákona o ERP akceptuje.

 

Otázka č. 7

Môže daňový úrad na účely registrácie servisnej organizácie uznať zmluvu z ktorej nie je zrejmé, že ide o servis ERP?

 

Ak  podnikateľ pri registrácii predloží zmluvu uzavretú s výrobcom alebo dovozcom alebo distribútorom pokladníc, ktorej predmetom nebude vykonávanie opráv a údržby pokladníc, je potrebné túto skutočnosť považovať za nesplnenie podmienky podľa § 5 ods. 1 písm. b) zákona o ERP.

 

Ak pôjde o zmluvu, z ktorej nebude zrejmé, že  je uzavretá s výrobcom alebo dovozcom alebo distribútorom pokladníc, daňový úrad vyzve fyzickú osobu alebo právnickú osobu, aby nedostatok v určenej lehote odstránila (napr. dodatkom k zmluve alebo novou zmluvou).

 

Otázka č. 8

Môže daňový úrad vydať rozhodnutie o zápise do registra servisných organizácii aj na necertifikované pokladnice?

 

Podľa § 4 ods. 1 písm. a) zákona o ERP podnikateľ na evidenciu tržieb môže používať len pokladnicu, na ktorú akreditovaná osoba vydala certifikát.

 

Nadväzne na vyššie cit. skutočnosť, ako aj na to, že register vedený podľa § 6 ods. 8 zákona o ERP má slúžiť pre podnikateľov, ktorí majú povinnosť na účely evidencie tržieb evidovať prijaté platby na pokladnici, rozhodnutie o zápise do registra nemôže byť vydané na necertifikované pokladnice, tzn., že register môže obsahovať len typy pokladníc, na ktoré bol vydaný certifikát.  

                               

Otázka č. 9

Bude servisná organizácia zaregistrovaná, ak nepredloží pri registrácii kópiu zmluvy o vykonávaní opráv a údržby uzavretej s výrobcom?

 

Podľa § 6 ods. 1 zákona o ERP zápis do registra vykoná daňový úrad servisnej organizácie, ak fyzická osoba alebo právnická osoba uvedená v § 5 ods. 1 písm. a) okrem písomnej žiadosti  predloží aj kópiu zmluvy podľa § 5 ods. 1 písm. b). Vzhľadom na túto skutočnosť, nie je možné na registráciu servisnej organizácie akceptovať, že zmluva nie je uzavretá.

 

Otázka č. 10

Je pravda, že povinnosť používania pokladnice sa vzťahuje len na podnikateľské subjekty?

 

Podľa § 1 ods. 2 zákona o ERP povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar  alebo poskytuje službu podľa prílohy č. 1  tohto zákona.

 

Z uvedeného vyplýva, že povinnosť používania pokladnice sa  vzťahuje na podnikateľov, ktorí súčasne spĺňajú tieto podmienky:

·          na základe oprávnenia na podnikanie (§ 2 ods. 2 Obchodného zákonníka) predávajú tovar alebo poskytujú službu podľa cit. vyhlášky alebo prílohy č. 1 cit. zákona,

·          prijímajú úhradu v hotovosti alebo inými platobnými prostriedkami nahrádzajúcimi hotovosť.

 

Od 30. decembra 2010 sa povinnosť používania pokladnice  vzťahuje aj na zahraničnú fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na území Slovenskej republiky uskutočňuje predaj tovaru alebo poskytuje niektorú z vymedzených služieb. To znamená, že takýto podnikatelia musia aj v prípade príležitostných predajov, napr. vianočné trhy, jarmoky  pokladnicu používať.

 

Otázka č. 11

Kedy je oprávnený daňový úrad uložiť servisnej organizácii pokutu, ak táto vykonáva servis na súčasné pokladnice, ale nie je zapísaná v registri servisných organizácií?

 

Podľa § 35 ods. 10 zákona SNR č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov účinného od 1. marca 2009  správca dane, ktorým je daňový úrad, uloží fyzickej osobe alebo právnickej osobe, ktorá uvádza pokladnicu do prevádzky alebo vykonáva opravu a údržbu  pokladníc, pokutu od 160 € do 1 600 €, ak nie je zapísaná v registri  servisných organizácií podľa osobitného predpisu.

Z uvedeného ustanovenia vyplýva, že pokutu daňový úrad uloží fyzickej osobe alebo právnickej osobe až od 1. marca 2009 a len za porušenia zistené po tomto termíne.

 

Otázka č. 12

Môže byť podľa zákona o ERP vyhotovených v priebehu dňa aj viac denných uzávierok?

 

Podľa z § 2 písm. z) zákona o ERP dennou uzávierkou je tlačový výstup obsahujúci údaje o denných súhrnných finančných operáciách týkajúcich sa predaja   tovaru alebo  poskytovania služby a podľa § 12 ods. 1 podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku, pričom  dennú uzávierku vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu.

 

Z cit. ustanovení vyplýva, že  denná uzávierka môže byť vykonaná len raz za deň. V prípade, že podnikateľ vykoná dennú uzávierku do 24 hodiny daného dňa a bude predávať tovar alebo poskytovať službu aj po vykonaní tejto dennej uzávierky,  tržby z vyhotovených pokladničných dokladov budú započítané do dennej uzávierky nasledujúceho dňa.

 

Ak bude denná uzávierka vykonaná, napr. dňa 08. 07. 2009 o 6.00 hod. za tržby prijaté z predchádzajúceho dňa, t. j. 07. 07. 2009 a zároveň dňa 08. 07. 2009 o 19.00 hod. bude vykonaná denná uzávierka z tržieb prijatých dňa 08. 07. 2009, tieto denné uzávierky aj napriek tomu, že sú vyhotovené dve v jeden deň sa považujú každá za jednu uzávierku, t. j. v tomto prípade nejde o vyhotovenie dvoch denných uzávierok. Takýto postup vyplýva z ust. § 4 ods. 2 písm. a) prvý bod zákona o ERP.

 

O dve denné uzávierky by išlo vtedy, ak by, napr. dňa 08. 07. 2009 za tržby prijaté v tento deň bola vyhotovená denná uzávierka o 10.00 hod. a aj o 19.00 hod.; takýto postup by však nebol v súlade so zákonom. 

 

Z uvedeného vyplýva, že podľa zákona nie je možné akceptovať vyhotovenie viac ako jednej dennej uzávierky.

Vzhľadom na to, že pre niektoré prevádzky s nočnou alebo nepretržitou službou (napr. lekárne, reštauračné zariadenia, bary) povinnosť vykonávať len jednu dennú uzávierku, a to do 24. 00 hod. daného dňa  prináša problémy, je zákonom ustanovené, aby podnikatelia, ktorým takáto povinnosť nevyhovuje, mohli vykonávať dennú uzávierku kedykoľvek v priebehu dňa. 

 

Otázka č. 13

Musí byť fiskálna pamäť zabezpečená plombou a ak áno akou plombou, výrobcu alebo tou, ktorú si zaobstará od daňového riaditeľstva?

 

Zákon o ERP neustanovuje, že fiskálna pamäť musí byť zabezpečená plombou, ale ak sa výrobca rozhodne o takéto zabezpečenie, môže ísť o plombu výrobcu. Pokiaľ ide o plombu podľa zákona o ERP, táto musí byť umiestnená v súlade s § 4 ods. 2 písm. b) pätnásty bod zákona o ERP.

 

Otázka č. 14

Musí sa podľa zákona o ERP zaznamenávať do fiskálnej pamäte aj doklad označený slovom „VKLAD"?

 

Pri riešení danej problematiky  je potrebné vychádzať :

- z § 2 písm. e) zákona o ERP, t. j. definície fiskálnej pamäte, ktorou je technické zariadenie umožňujúce jednorazový a trvalý zápis údajov z dennej uzávierky,

- z § 4 ods. 3 písm. b) zákona o ERP,  podľa ktorého fiskálna pamäť musí mať dostatočnú kapacitu na zápis a uchovanie údajov z denných uzávierok minimálne za obdobie piatich rokov a

-  z § 4 ods. 4 zákona o ERP, ktorý presne ustanovuje, ktoré údaje musia byť vo fiskálnej tlačiarni zaznamenané, resp. zaznamenávané.

 

S prihliadnutím na vyššie cit. ustanovenia a skutočnosť, že doklad označený slovom „VKLAD" je len dokladom, ktorý ovplyvní v danom okamihu výšku hotovosti uloženej v pokladnici a neovplyvní výšku tržieb zaznamenaných v pokladnici, nemusí byť takto  označený doklad zaznamenaný do fiskálnej pamäte.

 

Údaje z dokladu označeného slovom „VKLAD" budú kontrolovateľné prostredníctvom kontrolného záznamu (§ 2 písm. y) zákona o ERP). Číslovanie takéhoto dokladu bude samostatné, t. j. nezávislé od číslovania pokladničného dokladu (§ 8 ods. 1 zákona o ERP).

 

Pokiaľ ide o uvádzanie údajov na doklade označenom slovami „VKLAD", tieto sú ustanovené v § 8 ods. 2 zákona. Ako vyplýva z § 2 písm. h) a aj z § 4 ods. 2 písm. a) deviateho bodu zákona o ERP „VKLAD“ nie je prijatá tržba, a preto tento má byť uskutočňovaný len v mene platnej v Slovenskej republike a mena vkladu na cit. doklade môže byť uvedená ale nemusí.

 

Otázka č. 15

Môže podnikateľ, ktorý nemá stále predajné miesto, ale predáva tovar z pojazdnej predajne podľa zákona o ERP na evidenciu prijatých tržieb používať len jednu pokladnicu?

 

Podľa § 3 ods. 4 zákona o ERP podnikateľ je povinný používať elektronickú registračnú pokladnicu  na všetkých predajných miestach. Podnikateľ je povinný umiestniť elektronickú registračnú pokladnicu na predajnom mieste tak, aby  údaje na zobrazovacom zariadení pre zákazníka boli zákazníkovi čitateľné.               

Podľa § 13 ods. 1 zákona o ERP  podnikateľ je povinný viesť knihu elektronickej registračnej pokladnice. Kniha elektronickej registračnej pokladnice nemôže obsahovať iné údaje alebo záznamy, ako sú uvedené vo vzore.

V knihe elektronickej registračnej pokladnice (príloha č. 3 k  zákonu o ERP) sa v rámci identifikačných údajov uvádza aj predajné miesto, ak je odlišné od sídla, ktoré je podnikateľ povinný podľa § 7 ods. 1 písm.  a) zákona o ERP vyplniť na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice. Ak však nejde o trvalé miesto predaja, je toto možné charakterizovať ako pojazdnú ambulantnú predajňu, t. j. prevádzkovú jednotku s pohyblivým stanovišťom, resp. ako oficiálnu formu zásobovania v sídlach, bez vybudovanej stacionárnej siete maloobchodu, a preto ako predajné miesto sa v  knihe elektronickej registračnej pokladnice uvedie „ambulantný predaj“.

Z uvedeného vyplýva, že pri ambulantnom predaji je možné používať len jednu pokladnicu.

 

Obdobný postup sa uplatní aj v prípade, ak nejde o trvalé miesto predaja, ale ide o dve miesta, na ktorých dochádza k evidovaniu tržieb  v odlišnom čase; v takomto prípade  je možné používať jednu pokladnicu, pričom v knihe elektronickej registračnej pokladnice budú uvedené dve predajné miesta a takáto elektronická registračná pokladnica sa bude používať a označovať ako prenosná. 

 

Otázka č. 16

Je povinnosť postupovať podľa zákona o ERP v prípade, ak ide o platbu vykonanú platobnou kartou cez ineternet a táto je prostredníctvom sprostredkovateľa posielaná na účet predávajúceho ?

 

Podľa § 2 písm. h)  zákona o ERP tržbou je platba prijatá  z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti  alebo inými platobnými prostriedkami  nahrádzajúcimi  hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby, pričom tržbou je aj platba prijatá ako preddavok a podľa písm. k) predajným miestom je miesto, kde sa prijíma tržba.

 

Podľa § 3 ods. 4 zákona o ERP podnikateľ je povinný používať pokladnicu  na všetkých predajných miestach, t. j. miestach kde sa prijíma tržba.

 

S prihliadnutím na skutočnosť, že platba platobnou kartou cez internet je prostredníctvom sprostredkovateľa posielaná na účet predávajúceho, nie je povinnosť takto prijaté tržby evidovať na elektronickej registračnej pokladnici.

 

Otázka č. 17

Čerpacia stanica je vybavená samoobslužným platobným terminálom pre výdaj pohonných hmôt. Toto zariadenie je možné využiť pre bezobslužné čerpacie stanice, prípadne aj pre čerpacie stanice, kde v pracovnej dobe je obsluha pri  pokladnici a v nočných hodinách táto obsluha nie je zabezpečená. Platobný terminál je vybavený bežnou tlačiarňou daňových dokladov. Je potrebné, aby nadväzne na nový zákon o ERP spĺňali aj takéto terminály  požiadavky ustanovené zákonom o ERP?

 

Podľa § 3 ods. 2 písm. a) štvrtý bod zákona o ERP sa povinnosť evidovať tržbu na pokladnici  nevzťahuje na  predaj tovaru  prostredníctvom predajných automatov.

Nadväzne na uvedené sa na predaj pohonných hmôt prostredníctvom automatov (zariadení bez obsluhy), povinnosť evidencie tržieb podľa zákona o ERP nevzťahuje, t. j. automatická pokladňa, ktorá slúži na úhradu za predaj pohonných hmôt, nemusí spĺňať požiadavky podľa zákona o ERP. 

 

Otázka č. 18

Je možné pri úhrade faktúry – pohľadávky vystaviť zákazníkovi iný ako pokladničný doklad?

 

Zákon o ERP rieši problematiku evidencie prijatých  tržieb na pokladnici a ustanovuje, aké doklady má pokladnica vytlačiť a ako musia byť označené.

 

Podľa § 8 ods. 1  zákona o ERP pokladničný doklad – fiskálny doklad musí obsahovať najmenej údaje uvedené v tomto ustanovení; takýto pokladničný doklad môže obsahovať aj nefiskálne riadky. Ak pokladničný doklad – fiskálny doklad bude takéto riadky obsahovať, bolo by vhodné, aby tieto boli vhodným spôsobom odlíšené od ostatných. 

         

Pri úhrade pohľadávky je potrebné prijatú tržbu evidovať na elektronickej registračnej pokladnici, a to s prihliadnutím na to, že v prípade uhradenia vystavenej faktúry (pohľadávky) dochádza následne k prijatiu tržby za predaj tovaru alebo poskytnutie služby. V takomto prípade podnikateľ k pohľadávke (vystavenej faktúre) vyhotoví pre zákazníka pokladničný doklad (§ 8 ods. 2 zákona o ERP).  Pri úhrade faktúry alebo jej časti (pohľadávky) sú ustanovené údaje, ktoré pokladničný doklad nesmie obsahovať (ide o údaje súvisiace s daňou z pridanej hodnoty), čím bol odstránený problém, ktorý vznikol z dôvodu zákonom ustanovenej povinnosti evidovať na pokladnici tržbu prijatú pri úhrade faktúry, resp. jej časti a vydávať pokladničný doklad.

 

Otázka č. 19

Vzťahuje sa povinnosť postupovať podľa zákona o ERP aj na službu - parkovanie prostredníctvom automatov?

 

Podľa § 3 ods. 2 písm. b) štvrtý bod zákona o ERP sa povinnosť evidovať tržbu na pokladnici  nevzťahuje na  služby  poskytované prostredníctvom predajných automatov.

 

Nadväzne na uvedené sa na služby ustanovené v prílohe č. 1 cit. zákona (3. Parkovacie služby) poskytované prostredníctvom parkovacích automatov (zariadení bez obsluhy) povinnosť evidencie tržieb podľa zákona o ERP nevzťahuje.

 

Otázka č. 20

Kto môže vykonávať servis na pokladnice (môže to byť každá servisná organizácia, ktorá je zapísaná v registri servisných organizácií alebo len tá, ktorá je uvedená ako servisná organizácia v servisnej knihe)?

 

Podľa § 7 ods. 1 písm. a) štvrtý bod zákona o ERP v knihe elektronickej registračnej pokladnice musia byť uvedené údaje o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu pokladnice, t. j. servis môže vykonávať len servisná organizácia, ktorá je zaregistrovaná v registri a zároveň zapísaná v knihe elektronickej registračnej pokladnice.

 

Otázka č. 21

Ak servis môže vykonávať iba servisná organizácia, ktorá je zapísaná v knihe elektronickej registračnej pokladnice, ako sa bude postupovať v prípade, ak sa zákazník priamo obráti na inú servisnú organizáciu, ktorá nie je zapísaná v knihe elektronickej registračnej pokladnice (je potrebný súhlas servisnej organizácie, ktorá je zapísaná v knihe elektronickej registračnej pokladnice)?

 

Podnikateľ  má právo zmeniť servisnú organizáciu a zároveň má povinnosť túto skutočnosť zmeniť aj v knihe elektronickej registračnej pokladnice a  oznámiť ju daňovému úradu. Zákon o ERP neustanovuje, že by na zmenu servisnej organizácie musel byť súhlas predchádzajúcej servisnej organizácie.

 

Otázka č. 22

Ako sa bude postupovať, ak plombu poruší iná servisná organizácia ako tá, ktorá nalepila plombu na pokladnicu (napr. pokladnica je prihlásená v Bratislave aj servisná organizácia  je v Bratislave, ale pokladnica má prevádzku v Prešove a zákazník bude požadovať opravu v Prešove - (servisná organizácia, ktorá nalepila plomby musí tieto odovzdať na Daňové riaditeľstvo SR)?

 

Podľa § 16 ods. 6 zákona o ERP servisná organizácia vykonáva zúčtovanie plomb vo vzťahu k ich nakúpenému množstvu a nie vo vzťahu ku konkrétnej pokladnici, resp. podnikateľovi.

 

Otázka č. 23

Akým spôsobom má zákazník nahlasovať poruchu pokladnice a akým spôsobom to má evidovať servisná organizácia (48 hod. lehota na odstránenie poruchy), aby servisná organizácia nemohla byť postihnutá na základe tvrdenia podnikateľa, ktoré je nepravdivé, ak porucha nebola  nahlásená alebo zákazník odmietol zaplatiť servisnej organizácii za vycestovanie na miesto podnikania?

 

Podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona o ERP servisná organizácia je povinná zabezpečiť vykonanie opravy ERPdo 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania ERP do opravy.

 

S prihliadnutím na uvedené, odporúčame uplatniť taký postup, ktorým  zákazník vie preukázať nahlásenie poruchy, napr. písomne alebo elektronicky.

 

Pokiaľ ide o spôsob evidencie nahlásených porúch servisnej organizácii, táto skutočnosť je v kompetencii servisnej organizácie.

 

Otázka č. 24

Od akého času začne plynúť lehota 48 hod. na odstránenie poruchy pre servisnú organizáciu?  Je to od nahlásenia poruchy alebo od doručenia pokladnice do opravy - § 5 zákona o ERP? (Príklad zákazník je z Bratislavy a servisná organizácia je z Banskej Bystrice. Zákazník poruchu nahlási v piatok o 13.00 hod. Musí servisná organizácia vycestovať k zákazníkovi alebo môže požadovať od zákazníka doručenie a lehota začína plynúť až po doručení k servisnej organizácii a končí pri doručení zákazníkovi alebo končí doručením prepravnej spoločnosti)?

 

Podľa § 5 ods. 2 písm. a) zákona o ERP servisná organizácia je povinná zabezpečiť vykonanie opravypokladnice do 48 hodín od nahlásenia jej poruchy alebo od odovzdania pokladnice do opravy; ak začiatok alebo koniec tejto lehoty pripadne na sobotu, nedeľu alebo deň pracovného pokoja,  jej plynutie sa začína počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa a táto lehota končí najbližším nasledujúcim pracovným dňom.

 

Príklad:

Zákazník v piatok o 13.00 hod. nahlási poruchu – lehota na opravu  48 hod. uplynutie v nedeľu o 13.00 hod., ale s prihliadnutím na to, že ide o nedeľu, plynutie lehoty sa začína počítať od najbližšieho nasledujúceho pracovného dňa (od pondelka) a táto lehota končí najbližším nasledujúcim pracovným dňom (utorkom). Obdobným spôsobom je potrebné aplikovať plynutie lehoty v prípade, ak pokladnicu je potrebné odovzdať do opravy. Pre úplnosť uvádzame, že podľa § 10 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ v prípade poruchy pokladnice túto odovzdáva servisnej organizácii a nie prepravnej spoločnosti. 

 

Otázka č. 25

Ako to bude pri fiskálnych tlačiarňach, ktoré uvedie servisná organizácia do prevádzky, ale PC a SW už zákazník mal a boli inštalované  inou spoločnosťou, nesie servisná organizácia  zodpovednosť len za fiskálnu tlačiareň alebo nesie zodpovednosť za celok, t. j. fiskálnu tlačiareň, PC, SW aj keď ich nedodala?

 

Pri posúdení predmetnej otázky je potrebné vychádzať z nasledovných ustanovení zákona:

-         podľa § 2 písm. a) druhý bod zákona elektronickou registračnou pokladnicou je počítač s vlastným registračným programom a so samostatnou fiskálnou tlačiarňou a 

-         podľa  § 5 zákona servisná organizácia vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice.

Z uvedeného vyplýva, že servisná organizácia vykonáva servis pokladnice, nie iba fiskálnej tlačiarne, a to aj vzhľadom na to, že samotná fiskálna tlačiareň bez PC nie je funkčná.

 

Otázka č. 26

Ak je pokladnica na oprave v servisnej organizácii a sú vytlačené účtenky v tréningovom režime, musia sa odovzdať zákazníkovi alebo stačí vykonať dennú uzávierku a vykonať zápis do knihy elektronickej registračnej pokladnice s počtom vytlačených účteniek v tréningovom režime?

 

V tomto prípade odporúčame, aby servisnou organizáciou vytlačené účtenky v tréningovom režime boli odovzdané zákazníkovi a tento, aby zabezpečil ich uchovanie podľa § 9 ods. 5 zákona o ERP.

 

Do knihy elektronickej registračnej pokladnice sa  uvedené údaje nezaznamenávajú.

 

Otázka č. 27

Ak sa zákazník rozhodne zmeniť servisnú organizáciu, čo všetko musí vykonať zákazník, čo servisná organizácia a čo je na to potrebné?

 

Z pohľadu zákona o ERP pri zmene servisnej organizácie zo strany podnikateľa je potrebné, aby podnikateľ v knihe elektronickej registračnej pokladnice vykonal zmenu údajov o servisnej organizácii. Zároveň je podnikateľ povinný podľa § 13 ods. 3 zákona o ERP predložiť daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice za účelom vykonania zmeny servisnej organizácie. Pre servisnú organizáciu v tomto smere nevyplývajú zo zákona o ERP žiadne povinnosti.       

 

Otázka č. 28

Čo je to počiatočný a konečný stav poškodených plomb (§ 16 ods. 6 písmeno d) zákona o ERP)?

Podľa § 16 ods. 6 písm. e) zákona o ERP – ide o plomby poškodené alebo z iného dôvodu nepoužiteľné, ktoré servisná organizácia odovzdá na zničenie DR SR.

 

Vzhľadom na to, že zúčtovanie odberu plomb sa vykonáva za predchádzajúci kalendárny rok, počiatočný stav bude stav na začiatku roka a konečný na konci roka.

 

S prihliadnutím na to, že servisná organizácia môže začať svoju činnosť aj v priebehu roka, je potrebné tejto skutočnosti prispôsobiť zúčtovacie  obdobie a prislúchajúce počiatočné, resp. konečné  stavy plomb.

 

Pri zúčtovaní plomb za dané zúčtovacie obdobie je potrebné vychádzať zo skutkového stavu, ktorý v priebehu zúčtovacieho obdobia pri nakladaní s plombami reálne nastane (viď. tabuľka).

 

 

Príklad zúčtovania odberu a použitia prevzatých plomb servisnou organizáciou

§ 16 ods. 6 zákona o ERP

 

 

Rok 2010

Rok 2011

Rok 2012

Rok 2013

a) počet prijatých plomb (zakúpených)

100

0

50

60

b) počet plomb nalepených na pokladnicu

40

30

60

30

c) počiatočný stav nenalepených plomb

100

60

[a)+f) z r. 2010]

80

[a)+f) z r. 2011]

80

[a)+f) z r. 2012]

d) počiatočný stav poškodených plomb

0

5

[g) z r. 2010]

7

[g) z r. 2011]

0

[g) z r. 2012]

 

e) počet plomb zničených DR SR

0

0

7

0

f) konečný stav nenalepených plomb

60

[c)-b)]

30

[c)-b)]

20

[c)-b)]

50

[c)-b)]

g) konečný stav poškodených plomb

5

7

0

0

 

Pozn.:

- v roku 2010 môže byť počiatočný stav poškodených plomb, napr. 3 ks, čo môže byť spôsobené tým, že ak servisná organizácia kúpi, napr. tých 100 ks, môžu z nich byť nejaké poškodené (0 je ideálny stav),

- v roku 2010 uvedený konečný počet poškodených plomb vznikol, napr. tým, že ich servisný technik polial lepidlom, resp. inak mechanicky poškodil,

- zákon neustanovuje v akej lehote majú byť poškodené plomby zničené, a preto ak sú v zúčtovaní za príslušný kalendárny rok uvedené poškodené plomby, nemusia byť aj v tom roku zničené.

 

Uvedené skutočnosti budú mať vplyv na jednotlivé počty, ktoré je potrebné v zúčtovaní zohľadniť.

 

 

Otázka č. 29

Môže podnikateľ používať na evidenciu tržieb pokladnicu kúpenú na lízing?

 

Zákon o ERP neustanovuje spôsob obstarania  pokladnice, a preto je možné na účely cit. zákona používať pokladnicu obstaranú prostredníctvom finančného lízingu.  

 

 

Doplnené:  26. 07. 2010

 

Otázka č. 30

Je možné na doklade z pokladnice uviesť ako označenie služby, napr. oprava osobného auta  alebo kadernícke služby?

Podľa § 8 ods. 3  zákona o ERP  označenie tovaru alebo označenie služby musí byť vyjadrené tak, aby bolo možné predávaný tovar alebo  poskytovanú službu  jednoznačne určiť alebo pomenovať a odlíšiť od iného tovaru alebo inej služby, pričom sa môže uvádzať aj skrátený názov tovaru alebo služby.

 

U opráv osobných automobilov sa viaže označenie na cenník ponúkaných služieb alebo na pomenovanie úkonu, napr. umývanie motora, umývanie auta, výmena oleja, výmena blatníka, oprava motora, oprava karosérie, lakovanie, brúsenie, výmena sviečok, výmena chladiča, výmena výfuku, výmena svetla.  Ak zákazník žiada podrobnejší rozpis použitého materiálu pri poskytnutej oprave je postačujúce, ak sa takýto rozpis urobí, napr. na výdajke a táto sa priloží zákazníkovi k dokladu z elektronickej registračnej pokladnice.

 

U kaderníckych služieb sa viaže názov na cenník  ponúkaných služieb, napr. umývanie vlasov, strihanie, fúkanie,  holenie, trvalá, melír, farbenie a pod.

 

Obdobný postup sa vzťahuje aj na iné druhy služieb.

 

Pre úplnosť uvádzame, že za správny názov tovaru alebo pomenovanie služby sa považuje aj použitie skratiek ako,  napr.  trv. peč., tat. omáč., vým. mot., umýv. vlasov  alebo podrobnejší názov, napr. pivo Bažant, banány, jablká, mrkva, horká čok., várová čok., práš. cukor, kyslá smot., cig. West, hov. mäso, slov. klobása,  biely jogurt, jogurt čuč.  a pod.

 

Použitie skráteného alebo podrobnejšieho názvu záleží na rozhodnutí podnikateľa, resp. na technických možnostiach pokladnice. Pri používaní skráteného názvu, t. j. skratiek je však potrebné dbať na to, aby tovar alebo poskytnutá služba bola identifikovateľná.

 

Označenie tovaru alebo služby  nemôže byť vyjadrené číselnou formou, t. j. kódom.

 

Otázka č. 31

Ako sa podľa zákona o ERP majú na pokladničnom doklade uvádzať zľavy?

Podľa § 2 písm. o) zákona o ERP záporným obratom je súčet súm vrátení tovaru, záporných položiek evidovaných v  pokladnici a zliav poskytnutých pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služieb.

Pri zľavách poskytovaných pri predaji tovaru alebo pri poskytovaní služby [§ 2 písm. o) tretí bod zákona o ERP] ide o  zľavy poskytované, napr. v rámci akcií podnikateľa, je potrebné vychádzať aj  z § 12 ods. 2 písm. p) zákona o ERP, podľa ktorého denná uzávierka obsahuje súčet poskytnutých zliav a ich počet, pričom zľavy sa uvádzajú v kumulatíve za daný deň.

 

 

Otázka č. 32

Môže mať podnikateľ dve servisné organizácie?

 

Podľa § 7 písm. a) štvrtý bod zákona o ERP na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnejpokladnice, predloží podnikateľ daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice (§ 13) s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, údajmi o elektronickej registračnej pokladnici a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnej pokladnice.

Z uvedeného ustanovenia nevyplýva, že podnikateľ musí mať len jednu servisnú organizáciu, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu pokladnice. Skutočnosť, aby pre podnikateľa vykonávala opravu a údržbu viac ako jedna servisná organizácia, je však potrebné prehodnotiť z hľadiska povinností, ktoré vyplývajú pre servisné organizácie a v konečnom dôsledku potom aj vo vzťahu k tomu, ktorá servisná organizácia ponesie zodpovednosť za porušenie povinností vyplývajúcich pre servisné organizácie z cit. zákona. Ak by išlo o vykonávanie opravy a údržby pokladnice viacerými servisnými organizáciami, táto skutočnosť by mala byť uvedená v príslušnej časti knihy elektronickej registračnej pokladnice.

Ak by však zmluvne bola podchytená spolupráca s inou servisnou organizáciou a za predpokladu, že do knihy elektronickej registračnej pokladnice bude zapísaná servisná organizácia, ktorá zároveň uzavrie zmluvu s inou servisnou organizáciou, ktorá ja zapísaná v registri servisných organizácií uvádzame, že takéto riešenie nie je v rozpore s cit. zákonom. V takomto prípade však firma, ktorá bude uvedená v knihe elektronickej registračnej pokladnice ako servisná organizácia, ponesie  zodpovednosť a následky nesplnenia povinností vyplývajúcich z cit. zákona, ktoré spôsobí spolupracujúca servisná organizácia; tieto skutočnosti budú musieť byť zmluvne podchytené. 

 

Doplnené:  03. 08. 2010

 

 

Otázka č. 33

Nadväzne na zákon o ERP bude sa na pokladnice prideľovať nový daňový kód pokladnice?

 

Podľa § 7 ods. 1 zákona o ERP na účely pridelenia daňového kódu elektronickej registračnej pokladnice, predloží podnikateľ daňovému úradu knihu elektronickej registračnej pokladnice (§ 13) s vyplnenými identifikačnými údajmi o podnikateľovi, údajmi o elektronickej registračnej pokladnici a údajmi o servisnej organizácii, ktorá pre podnikateľa vykonáva opravu a údržbu elektronickej registračnejpokladnice a kópiu certifikátu elektronickej registračnej pokladnice; tento doklad je predajcaelektronickej registračnej pokladnice povinný odovzdať podnikateľovi pri kúpe elektronickej registračnej pokladnice.

 

Podľa § 7 ods. 3 zákona o ERP  pri zmene miestnej príslušnosti daňového úradu sa daňový kód pokladnice nemení. Takýto postup neprináša finančné a administratívne zaťaženie ani pre podnikateľov a ani pre daňovú správu.

Vzhľadom na skutočnosť, že podnikateľ môže na účely evidencie prijatých tržieb používať aj pôvodnú pokladnicu, ktorá bude prispôsobená na nové technické podmienky ustanovené  zákonom o ERP, môžu sa pri týchto pokladniciach uplatňovať nasledovné postupy:

Postup A

1.    podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so žiadosťou o upgrade,

2.    servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje grandtotály a túto skutočnosť zapíše do pôvodnej knihy pokladnice v časti servisný záznam,

3.    servisná organizácia vykoná upgrade, pričom do fiskálnej pamäte zaznamená pôvodné DKP,  do knihy elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice do prevádzky a zároveň odovzdá podnikateľovi fotokópiu certifiktátu,

4.    podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice a s kópiou certifikátu na daňový úrad, ktorý mu do knihy zapíše DKP s poznámkou, že ide o pôvodný DKP.  

 

Postup B

1.    podnikateľ sa obráti na servisnú organizáciu so žiadosťou o upgrade,

2.    servisná organizácia vykoná dennú uzávierku, vynuluje grandtotály a túto skutočnosť zapíše do pôvodnej knihy pokladnice v časti servisný záznam,

3.    servisná organizácia vykoná upgrade a podnikateľovi odovzdá kópiu certifikátu,

4.    podnikateľ sa dostaví s knihou elektronickej registračnej pokladnice a s kópiou certifikátu na daňový úrad, ktorý mu do knihy zapíše nový DKP,

5.    podnikateľ opätovne osloví servisnú organizáciu, aby uviedla pokladnicu do prevádzky,

6.    servisná organizácia do fiskálnej pamäte zaznamená nový, daňovým úradom pridelený DKP a do knihy elektronickej registračnej pokladnice zapíše dátum uvedenia pokladnice do prevádzky.

 

Vyššie uvedené postupy sa v praxi môžu  uplatňovať a nie sú v rozpore so  zákonom o ERP.

 

Doplnené 15. 03. 2011

Otázka č. 34

Môže firma, ktorá sa zlúčila s firmou, ktorá už používala pokladnicu podľa vyhlášky (starú pokladnicu), túto používať aj naďalej alebo sa považuje za podnikateľa, ktorému vznikla povinnosť používať pokladnicu prvýkrát? Môže takýto podnikateľ pri vyhotovení faktúry a jej zaplatení vystavovať len príjmový pokladničný doklad?

Podľa novely zákona o ERP, ktorá bola schválená Národnou radou SR dňa 2. decembra 2010 sa podnikateľom umožňuje používať pokladnicu podľa doterajšieho predpisu - vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. o spôsobe vedenia evidencie tržieb elektronickou registračnou pokladnicou v znení neskorších predpisov do 31. decembra 2011.

 

S prihliadnutím na to, že pri zlúčení, splynutí alebo rozdelení spoločnosti v zmysle zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník na právneho nástupcu prechádzajú všetky práva a povinnosti, t. j. aj povinnosť používania pokladnice, zastávame názor, že na tohto právneho nástupcu sa rovnako vzťahuje § 18 v znení účinnom od 30. decembra 2010, t. j. môže používať starú pokladnicu do 31. decembra 2011. 

 

Podľa § 18 zákona o ERP podnikateľ, ktorý má povinnosť používať pokladnicu na evidenciu tržieb, môže používať pokladnicu podľa doterajšieho predpisu - vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov najneskôr do  31. decembra 2011. Pri používaní takejto pokladnice podnikateľ postupuje a uplatňuje postup podľa doterajšieho predpisu  - vyhlášky najneskôr do 31. decembra 2011.

 

Vo vyššie uvedenom prípade ide o podnikateľa, ktorému vznikla povinnosť používať pokladnicu pred 30. decembrom 2010, t. j. podnikateľa, ktorý pri úhrade pohľadávky uplatňoval § 2 písm. c) vyhlášky, a preto môže tento postup uplatňovať aj naďalej, najneskôr však do 31. decembra 2011.

 

Otázka č. 35

Ako má byť zaevidovaný preddavok v dennej uzávierke a ako doplatok?

 

Podľa § 2 písm. h) zákona o ERP tržbou je platba prijatá  z predaja tovaru alebo z poskytovania služby na predajnom mieste v hotovosti  alebo inými platobnými prostriedkami  nahrádzajúcimi  hotovosť, najmä elektronickými platobnými prostriedkami alebo poukážkou oprávňujúcou na nákup tovaru alebo poskytnutie služby; tržbou je aj platba prijatá ako preddavok.

 

Podľa § 8 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ je povinný po zaevidovaní tržby, t. j. aj preddavku v elektronickej registračnej pokladnici bez zbytočného odkladu vydať kupujúcemu pokladničný doklad, pričom pokladničný doklad obsahuje najmenej údaje uvedené v tomto ustanovení.

 

Podľa § 12 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ z údajov v prevádzkovej pamäti vyhotovuje dennú uzávierku a túto uzávierku podnikateľ vyhotovuje len za dni, v ktorých mal tržbu.

 

Z vyššie uvedených ustanovení vyplýva, že prijatý preddavok je zahrnutý do dennej uzávierky príslušného dňa a doplatok bude zahrnutý do dennej uzávierky prislúchajúcej dňu, kedy bol tento prijatý.

 

Pre úplnosť dávame do pozornosti § 19 ods. 4 a § 71 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a § 8 ods. 2  zákona č. 289/2008 Z. z. v znení zákona č. 494/2010 Z. z.

 

Otázka č. 36

Musí byť pokladnica uvedená do prevádzky priamo na predajnom mieste, alebo môže servisná organizácia vykonať povinné úkony v sídle servisnej organizácie a podnikateľ si takto pripravenú pokladnicu odvezie na predajné miesto a zapojí do el. siete?

 

Podľa § 7 ods. 4 zákona o ERP pokladnicu môže uvádzať do prevádzky len servisná organizácia. Servisná organizácia uvádza elektronickú registračnú pokladnicu do prevádzky zaznamenaním údajov uvedených v § 4 ods. 4 písm. a) do fiskálnej pamäte; túto skutočnosť servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dátumu a času a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá elektronickú registračnú pokladnicu uviedla do prevádzky s uvedením jej mena a priezviska.

 

Podľa § 7 ods. 5 zákona o ERP pri uvedení elektronickej registračnej pokladnice do prevádzky a  po každom zásahu servisnej organizácie do elektronickej registračnej pokladnice, servisná organizácia označí elektronickú registračnú pokladnicu plombou na mieste určenom podľa § 4 ods. 2 písm. b) bodu 15; každý zásah do elektronickej registračnej pokladnice servisná organizácia zaznamená do knihy elektronickej registračnej pokladnice s uvedením dôvodu, dátumu a času zásahu a záznam potvrdí odtlačkom pečiatky, ak ju servisná organizácia má vyhotovenú a podpisom fyzickej osoby, ktorá zásah do elektronickej registračnej pokladnice vykonala s uvedením jej mena a priezviska.

 

Z uvedených ustanovení nevyplýva, že by pokladnica musela byť uvedená do prevádzky priamo na predajnom mieste, t. j. môže byť uvedená do prevádzky aj u servisnej organizácie a podnikateľ si ju na predajnom mieste len zapojí do el. siete.

 

Otázka č. 37

Môže colný úrad uložiť pokutu za to, že údaje na pokladničnom doklade nespĺňajú požiadavky vyhlášky o ERP a za to, že kniha pokladnice nie je na predajnom mieste?

 

Podľa § 110j zákona SNR  č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov daňovému subjektu, ktorý používa pokladnicu podľa osobitného predpisu (§ 18 ods. 1 zákona o ERP), colný úrad na účely spotrebných daní za porušenie ustanovení osobitného predpisu (vyhláška MF SR č. 55/1994 Z. z. 
v znení neskorších predpisov) v období od 1. marca 2009 do 31. decembra 2011, uloží pokutu podľa zákona účinného 
k 28. februáru 2009.

 

Z uvedeného vyplýva, že colný úrad na účely spotrebných daní za porušenie ustanovení cit. vyhlášky (okrem iného aj za to, že doklad vyhotovený pokladnicou neobsahuje cit. vyhláškou ustanovené údaje alebo že kniha pokladnice sa nenachádza na predajnom mieste), uplatní postup podľa § 35 ods. 12 zákona SNR č. 511/1992 Zb. v znení neskorších predpisov účinného k 28. februáru 2009, podľa ktorého, ak daňový subjekt nesplní niektorú z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona alebo osobitného zákona alebo povinnosť uloženú rozhodnutím správcu dane, za ktorých porušenie sa neukladá pokuta podľa odsekov 1 až 11, môže mu správca dane uložiť pokutu do 33 190 eur. Pokutu možno uložiť opakovane, a to vo výške jej dvojnásobku, ak jej uloženie neviedlo k náprave a protiprávny stav trvá; maximálna výška pokuty ustanovená v prvej vete musí byť zachovaná. Rovnako môže správca dane uložiť pokutu za nesplnenie niektorej z povinností nepeňažnej povahy podľa tohto zákona aj tretej osobe.

 

Otázka č. 38

Ak pokladničný doklad nebude obsahovať základ dane z pridanej hodnoty, daň z pridanej hodnoty, môže byť takýto doklad uplatnený na odpočet dane z pridanej hodnoty?

 

Podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov platiteľ dane má nárok na odpočítanie dane po splnení podmienok ust. v § 49 až 51 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov.

 

Podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov právo na odpočítanie dane podľa § 49 môže platiteľ uplatniť, ak pri odpočítaní dane podľa § 49 ods. 2 písm. a) má faktúru od platiteľa vyhotovenú podľa § 71.            

 

Podľa § 71 ods. 5 zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov, ak cena tovaru alebo služby vrátane dane nie je viac ako 1 659,70 eura, za faktúru sa považuje aj doklad vyhotovený pokladnicou, ktorý musí obsahovať údaje podľa odseku 2 s výnimkou údaja podľa odseku 2 písm. b) a s výnimkou jednotkovej ceny podľa odseku 2 písm. g).

 

Vzhľadom na to, že pokladničný doklad nie je vyhotovený v súlade s § 71 ods. 5  zákona č. 222/2004 Z. z. v znení neskorších predpisov nemôže byť na účel odpočtu uplatnený a nebude ani uznaný.

 

Otázka č. 39

Môže podnikateľ, ktorý v roku 2009 ukončil podnikateľskú činnosť a pri svojej činnosti používal pokladnicu, túto starú pokladnicu používať, ak si v roku 2011 podnikateľskú činnosť obnovil?

 

Podľa § 18 ods. 1 zákona o ERP podnikateľ, ktorý má povinnosť používať pokladnicu na evidenciu tržieb môže používať pokladnicu podľa doterajšieho predpisu (vyhlášky MF SR č. 55/1994 Z. z. v znení neskorších predpisov) najneskôr do 
31. decembra 2011. Pri používaní takejto pokladnice podnikateľ postupuje podľa doterajšieho predpisu najneskôr do 
31. decembra 2011.

 

Podľa § 18a zákona o ERP ustanovenie § 18 v znení účinnom od 30. decembra 2010 sa nevzťahuje na podnikateľa, ktorému vznikne povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu prvýkrát po 30. decembri 2010.

 

Vzhľadom na to, že k 30. decembru 2010 podnikateľ nemal povinnosť používať elektronickú registračnú pokladnicu, ale takáto povinnosť mu vznikla až po 30. decembri 2010, nemôže postupovať podľa § 18zákona o ERP v znení účinnom od 
30. decembra 2010, čo znamená, že musí používať elektronickú registračnú pokladnicu, ktorá spĺňa požiadavky zákona o ERP.

 

 

Otázka č. 40

Musia byť pokladnice certifikované nadväzne na zákon č. 494/2010 Z. z., ktorý nadobudol účinnosť 30. decembra 2010?

 

Nadväzne na zákon č. 494/2010 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon o ERP, ktorý nadobudol účinnosť 30. decembra 2010, pokladnice certifikované do 30. decembra  2010, nie je potrebné opätovne certifikovať.

 

Otázka č. 41

Je možné s prihliadnutím na zmenu periodicity vykonávania povinnej údržby pokladnice, túto vykonať aj skôr?

 

Podľa § 4 ods. 2 písm. a) tretí bod zákona o ERP pokladnica musí okrem technických požiadaviek podľa odseku 1 písm. d) zabezpečovať  informovanie podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby pokladnice po splnení technických podmienok určených výrobcom, pričom technické podmienky odsúhlasí v procese certifikácie akreditovaná osoba;  informovanie podnikateľa je zobrazované minimálne na displeji pokladnice tak, aby podnikateľ musel vždy po zapnutí pokladnice túto informáciu potvrdzovať až do vykonania povinnej údržby pokladnice servisnou organizáciou a pri prvom informovaní podnikateľa o potrebe vykonania povinnej údržby pokladnice v danom časovom intervale je vykonaný okamžitý zápis o dátume a čase tejto informácie do fiskálnej pamäte.

 

Podľa § 4 ods. 7 zákona o ERP podnikateľ je povinný zabezpečiť vykonanie povinnej údržby pokladnice servisnou organizáciou najneskôr do piatich rokov od uvedenia pokladnice do prevádzky a následne najneskôr každých päť rokov od predchádzajúcej údržby.

 

Z uvedeného vyplýva, že povinnú údržbu pokladnice je možné vykonať aj po roku, dvoch, ale najneskôr do  piatich rokov od jej uvedenia do prevádzky.

 

Postup ustanovený v § 4 ods. 7 zákona o ERP sa vzťahuje aj na pokladnice certifikované do 30. 12. 2010 a tieto pokladnice nie je potrebné opätovne certifikovať.

 

 

 Zdroj : Ministerstvo financií SR