Image

Zmeny v zákone o registarčných pokladniciach z pohľadu lekárov.

Ponuka možných zariadení:

Pegassino FT G.5870 fiskálna tlačiareň   EURO-50 MEDI fiskálna registračná pokladnica   EURO-50 CASH fiskálna registračná pokladnica  QUORION QMP18 fiskálna registračná pokladnica    Zákon č. 289/2008 Z.z. - sa vzťahuje na fyzickú osobu alebo právnickú osobu, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“). Tento zákon sa vzťahuje aj na podnikateľa s trvalým pobytom alebo so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ak predáva tovar alebo poskytuje službu na území Slovenskej republiky, zadefinováva podmienky pre prevádzkovanie fiskálnych elektronických registračných pokladníc (ERP). Okrem iného upravuje postavenie a činnosti podnikateľa a servisnej organizácie súvisiace s používaním ERP.

Zákon o registračných pokladniciach bol niekoľko krát novelizovaný - zákonom č. 494/2010 Z.z.,  zákonom č.361/2013 Z.z

   Zásadná novelizácia zákonom č. 333/2014 Z.z. rozširuje okruh subjektov, ktoré sú povinné používať ERP, okrem iných aj lekári,... Zákon je v platnosti od januára 2015 a stanovuje termín zavedenia používania ERP najneskôr od 01.04.2015 – ako "prvoaprílový žart".


    Aké sú možnosti?
Podnikateľský subjekt má v zásade tri možné spôsoby naplnenia litery zákona:

- Fiskálna registračná pokladnica.
Zjednodušene povedané je to samostatne fungujúce zariadenie, s fiskálnou pamäťou, pamäťou elektronického žurnálu, klávesnicou, tlačirňou, displejom pre obsluhu a zákazníckym displejom, ktoré spolu tvoria jeden funkčný nedelitelný celok.

- Fiskálna tlačiareň.
Je zariadenie, ktoré taktiež plní funkciu evidencie fiskálnych údajov pre potreby DÚ, obsahuje fiskálnu pamäť, pamäť elektronického žurnálu, tlačiareň, zákaznícky displej, riadiacu jedntku, avšak je riadený nadradenou aplikáciou (programom) z počítača.

- Virtuálna registračná pokladnica (VRP).
Je to aplikácia (program) vytvorená Finačnou Správou SR (FSSR), fungujúcou na počítačoch FSSR a prístupnou pre podnikateľa prostredníctvom inetrnetu a koncového zariadenia podnikateľa (počítač, tablet, smart telefón). Podnikateľovi  po zaregistrovaní si VRP bude pridelený prístup (meno, heslo) do aplikácie VRP.
Informácie Finančného riaditeľstva Slovenskej republiky k povinnosti používania virtuálnej registračnej pokladnice a elektronickej registračnej pokladnice sú zverejnené v tomto dokumente.